fbpx

Så här arbetar vi.

Våra värderingar

Vårt DNA, de tre kärnvärdena; enkelhet, glädje och kompetens, summerar den inneboende kraften i varumärket och skapar grunden i vår kommunikation. Både internt och med omvärlden. De hjälper oss att driva utvecklingen framåt och uppnå vår vision.

Glädje

Vi jobbar med det vi tycker är roligast i hela världen. Med varmt hjärta och stort engagemang ger vi oss i kast med dagliga utmaningar. Vår passion är service, enkelhet och nöjda kunder, och vi ger oss inte förrän vi lyckats. Vi är generösa och känner glädje i vårt arbete både med kunder och kollegor. Det ger oss en stark gemenskap.

Kompetens

Vi vet vad vi pratar om, vi är ärliga och skapar förtroende. Vår kunskap är både bred och djup och bygger på lång erfarenhet. Vi är skickliga hantverkare där handling föregås av analys. Vi är trygga och ser alltid möjligheter. Samtidigt är vi självkritiska och vågar anta utmaningar. Vi tar ansvar vilket gör oss professionella. Vår kompetens ger oss förmågan att ständigt utvecklas.

Enkelhet

Vi vågar vara kreativa i vår yrkesroll – för oss är ingenting svårt. Att vara nyfiken och ligga i framkant är en självklarhet. Att ge en bättre service än vad som förväntas är för oss också enkelt. Att tänka enkelt är att våga. Att våga vara enkel ställer krav på självtillit och oberoende. Vi vågar vara enkla och okomplicerade. Hos oss lyssnar vi alltid på kunden.

HÅLLBARHET

Våra tankar kring hållbarhet och miljö

Just nu lånar mänskligheten resurser från vår planet. Förr eller senare sinar tillgångarna och jorden behöver ha tillbaka det vi lånat. Vi börjar närma oss den punkten. Därför gör vi allt vi kan för att påverka återhämtningen i en positiv riktning, och jobbar därför aktivt med hållbarhet genom att följa några enkla punkter.

Energi
Vi effektiviserar och minimerar vår egen energiförbrukning kopplat till värme, kyla och transporter och strävar efter en helt fossilfri energikonsumtion. I arbetet involverar vi leverantörer, fastighetsägare och transportörer. Sparad energi är ren miljövinst.
Transporter
Eftersom största delen av vår arbete utförs ute hos våra kunder blir det viktigt att vi planerar våra körningar noga. Vårt affärssystem har anpassats så att vi får en god överblick på hur, var och när vi kör. På så sätt optimerar vi våra rutter så långt det bara går och spar många långa mil och massor av energi.
Vår fordonsflotta konverteras till eldrift i den takt bilar slits ut och lämpliga ersättningsmodeller lanseras på marknaden. Vi samarbetar med kollegor i branschen för att kunna samlasta vid längre transporter för att kunna skapa mer hållbara lösningar.
Leverantörer
Vi kan inte bli bättre än våra leverantörer. Därför ställer vi tydliga krav bakåt i våra inköpsled. Andelen av inköpt ekologisk frukt ökar för varje månad och vi visar våra leverantörer hur viktigt det är med ett brett sortiment på just dessa produkter. Vi väljer att endast köpa växter från odlare som enbart använder biologisk bekämpning.
Återbruk
Hållbarhet uppstår när saker och ting kan användas om och om igen utan någon större energiåtgång.
Vi försöker rädda merparten av växterna som byts ut via vår växtgaranti. När de kommer i retur hamnar de i vårt Rehab-växthus och får en andra chans.
Frukten från fruktkorgarna som inte konsumeras blir sorterad. Den bästa går till att förgylla äldre människors matpaket som levereras via hemtjänsten, och den lite sämre frukten går till djuruppfödning. Inget går till spillo. Källsortering är lika självklar för oss som att andas. I stort sett allt avfall går till någon form av återanvändning.
Förbrukning
Vi väljer förbrukningsmateriel med omsorg. Allt från kontorspapper till diskmedel. Materialet som behövs i arbetet ute hos våra kunder, ska ha så låg miljöbelastning som möjligt. Hållbara produkter, helt enkelt.
Skötselarbete

I allt skötselarbete av växter och akvarium använder vi enbart biologiskt nedbrytbara och miljövänliga produkter. När ohyra ska bekämpas använder vi enbart biologisk bekämpning som såpa, t-sprit, paraffinolja m.m. Vi har också ett helt batteri av nyttodjur vi kan släppa ut. Dessa kallar vi för Predatorer. Vi är noga med att inte jobba med varken fiskar eller växter som är hotade på något vis. Arter som finns på CITES lista förekommer aldrig i vårt sortiment.

Ekologiskt
Vi är certifierade enligt SMAK och säkerställer att våra ekologiska fruktkorgar är och förblir ekologiska hela vägen ut till kund. Vi väljer alltid ekologiska växtproducenter i första hand.
Vår organisation
Vi är en aktiv och affärsorienterad organisation, som jobbar efter kundens ställda krav och önskemål. Vi letar ständigt efter både förbättrade metoder och produkter, som kan leda till en bättre nytta och upplevelse för kunden.
Medarbetare
Varje enskild medarbetare som agerar under vårt namn säkerställer att samtliga uppdrag genomförs med en jämn och hög kvalitet, samt ser till att de dokumenteras ordentligt.
Produkter
Det görs alltid en noggrann kontroll av produkter vid inleverans. Motsvarande bedömning och kontroll utförs och dokumenteras vid utleverans.
Tjänster
Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster eftersom vårt utbud alltid ska ligga i framkant av vad marknaden kan erbjuda. Alla arbetsmoment som utförs hos kund dokumenteras av vår personal i realtid (online) via en digital handenhet. På så sätt säkerställer vi en hög kvalitet och en god dokumentation av våra tjänster.
Reklamationer
Eventuella reklamationer hanteras snabbt och ALLTID under samma vecka som de kommer till företagets kännedom. Det är alltid kundens uppfattning av leveransen som är avgörande. Vår egen bedömning kommer alltid i andra hand.

Kvalitet

Våra tankar kring kvalitet

Det är viktigt för oss att våra kunder alltid får bästa möjliga kvalitet ur alla aspekter. För att uppnå detta har vi en ständig dialog med både leverantörer och kunder och jobbar efter väl genomtänkta direktiv. Rätt kvalitet skapar hållbara produkter och tjänster.

Vårt mål är alltid 100% nöjda kunder.

Kvalitet

Våra tankar kring kvalitet

Det är viktigt för oss att våra kunder alltid får bästa möjliga kvalitet ur alla aspekter. För att uppnå detta har vi en ständig dialog med både leverantörer och kunder och jobbar efter väl genomtänkta direktiv. Rätt kvalitet skapar hållbara produkter och tjänster.

Vårt mål är alltid 100% nöjda kunder.

Vår organisation
Vi är en aktiv och affärsorienterad organisation, som jobbar efter kundens ställda krav och önskemål. Vi letar ständigt efter både förbättrade metoder och produkter, som kan leda till en bättre nytta och upplevelse för kunden.
Medarbetare
Varje enskild medarbetare som agerar under vårt namn säkerställer att samtliga uppdrag genomförs med en jämn och hög kvalitet, samt ser till att de dokumenteras ordentligt.
Produkter
Det görs alltid en noggrann kontroll av produkter vid inleverans. Motsvarande bedömning och kontroll utförs och dokumenteras vid utleverans.
Tjänster
Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster eftersom vårt utbud alltid ska ligga i framkant av vad marknaden kan erbjuda. Alla arbetsmoment som utförs hos kund dokumenteras av vår personal i realtid (online) via en digital handenhet. På så sätt säkerställer vi en hög kvalitet och en god dokumentation av våra tjänster.
Reklamationer
Eventuella reklamationer hanteras snabbt och ALLTID under samma vecka som de kommer till företagets kännedom. Det är alltid kundens uppfattning av leveransen som är avgörande. Vår egen bedömning kommer alltid i andra hand.

ARBETSMILJÖ

Våra tankar kring arbetsmiljö

Vi strävar efter en behaglig och stimulerande arbetsmiljö så att personalen trivs och utvecklas i sitt arbete. En miljö som även innebär minimering av risker. Därför råder en ärlig och öppen attityd på arbetsplatsen och samtliga medarbetare ges möjlighet att påverka den egna situationen. En bra och trivsam arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare. Vi ska vara medarbetarvänliga.

Enskilda medarbetare
Vårt arbete ska utföras med fokus på att ingen medarbetare ska utsättas för onödiga risker i något arbetsmoment. Vare sig i vår egen anläggning eller ute hos kund. Varje enskild medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Var och en måste vara uppmärksam på, och rapportera, eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö eller mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl
Arbetsledning
Chefer och arbetsledare har ansvaret för arbetsmiljöfrågor och yttre miljöfrågor, som direkt påverkas av de olika beslut som tas. I ansvaret ligger att de inom de egna ramarna skall skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt. Närmast högre chef ska alltid informeras när de egna befogenheterna inte räcker till.
Framtid
Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö. Vi arbetar aktivt med hållbara lösningar på alla plan.

HJÄRTEFRÅGOR

Levande interiör har sin livsnerv i naturen. Utan naturen skulle inga människor kunna existera. Därför engagerar vi oss gärna i projekt som säkerställer den mångfald som naturen utvecklat och behöver, gärna lokalt.

Lönnhässle Bigård

Vi stödjer Lönnhässle Bigårds arbete med att främja
mångfalden i den skånska naturen.