topp rgb

Våra tankar kring arbetsmiljö

Vi strävar efter en behaglig och önskvärd arbetsmiljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. En miljö som även innebär minimering av risker. Därför råder en ärlig och öppen attityd på arbetsplatsen och samtliga medarbetare ges möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. En bra och trivsam arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Enskilda medarbetare
Vårt arbete ska utföras med fokus på att ingen medarbetare ska utsättas för onödiga risker i något arbetsmoment, vare sig i vår egen anläggning eller ute hos kund. Varje enskild medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på, och genast rapportera, eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö eller mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Arbetsledning
Chefer och arbetsledare har ansvaret för arbetsmiljöfrågor och de yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att de inom sina befogenheter skall skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt. Närmast högre chef ska alltid informeras när de egna befogenheterna inte är tillräckliga.

Framtid
Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

Art en Vogue Ella wit 8